Đang gửi...

Thiết bị thủy điện

Ảnh : Cầu trục 45 tấn Thủy điện Bắc Hà - Sản phẩm do CKĐA  chế tạo 

Tin tức khác