Đang gửi...
Thông tin công bố

Thông tin công bố

30/08/2022

Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng: 13/9/2022, Ngày thanh toán dự kiến: 30/9/2022

Chi tiết
CBTT: Đính chính việc chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông

24/08/2022

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/9/2022 Ngày thanh toán dự kiến: 28/9/2022

Chi tiết
CBTT: Chi trả cổ tức năm 2021