Đang gửi...

Cổ đông

07/07/2021

Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 hiệu lực từ ngày 30/6/2021

Chi tiết
CBTT: Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

01/07/2021

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai tổ chức ngày 30/6/2021

Chi tiết
CBTT: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/06/2021

Hình thức tổ chức trực tuyến. Ngày dự kiến tổ chức: 30/6/2021

Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần thứ hai

11/06/2021

Chuyển đổi hình thức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai sang hình thức họp trực tuyến

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai

26/05/2021

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 lần thứ hai vào ngày 30/6/2021

Chi tiết
CBTT: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 lần thứ hai