Đang gửi...

Cổ đông

02/08/2021

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/8/2021 Ngày thực hiện chi trả: 30/8/2021

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2020 (thay đổi ngày chốt)

30/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

29/07/2021

Ngày chốt danh sách cổ đông: 06/8/2021 Ngày thực hiện chi trả: 25/8/2021

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2020

27/07/2021

Báo cáo Tài chính Quý II năm 2021 Toàn công ty và Văn phòng Công ty

Chi tiết
CBTT: Báo cáo Tài chính Quý II năm 2021

15/07/2021

Thông báo đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Chi tiết
CBTT: Thông báo đã ký kết hợp đồng kiểm toán