Đang gửi...

Cổ đông

20/02/2019

Báo cáo thường niên 2018

Chi tiết
CBTT: Báo cáo thường niên 2018

15/02/2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 01/3/2019 Kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

01/02/2019

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán)

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính soát xét năm 2018

28/01/2019

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Chi tiết
CBTT: Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018

16/01/2019

Nghị quyết HĐQT số 01NQ/CKĐA/HĐQT ngày 15/01/2019 về việc thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

15/01/2019

Công văn số 213/UBCK-SGĐC về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019 của CKDA

Chi tiết
CBTT về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019