Đang gửi...

Cổ đông

28/10/2021

Ông Trần Văn Hải - TV HĐQT, đăng ký bán 70,000 CP ngày 04/11/2021-03/12/2021

Chi tiết
CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

14/09/2021

Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh, đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 09/09/2021

Chi tiết
CBTT: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi: Nhà máy Nhôm Đông Anh lần thứ 6

19/08/2021

Thời gian chi trả: Bắt đầu từ ngày 30/8/2021

Chi tiết
CBTT: Thông báo về việc chi trả cổ tức 2020

12/08/2021

Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2021 của Toàn Công ty và Văn phòng Công ty

Chi tiết
CBTT: Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã soát xét năm 2021