Đang gửi...

Cổ đông

16/03/2022

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2022 Ngày dự kiến họp ĐHĐCĐ: 28/4/2022

Chi tiết
Nghị quyết HĐQT vv Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

28/01/2022

Báo cáo quản trị năm 2021

Chi tiết
CBTT: Báo cáo quản trị năm 2021

28/01/2022

Báo cáo tài chính quý IV năm 2021

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021

06/12/2021

Báo cáo kết quả giao dịch của ông Trần Văn Hải

Chi tiết
CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ

13/11/2021

Ông Tạ Thành Quế thôi đảm nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc kỹ thuật công nghệ từ ngày 12/11/2021

Chi tiết
CBTT:  Thay đổi nhân sự