Đang gửi...

Cổ đông

15/11/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 17.5% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.750 VNĐ); - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 06/12/2019. - Thời gian thanh toán dự kiến: 25/12/2019.

Chi tiết
CBTT: Chi trả cổ tức năm 2018 đợt 2 cho các cổ đông

16/08/2019

Bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tuệ tạm thời giữ chức Quyền Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất giàn không gian.

Chi tiết
CBTT: Thay đổi nhân sự

30/07/2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính Quý II năm 2019