Đang gửi...

Cổ đông

28/04/2022

Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết
CBTT: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

28/04/2022

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Chi tiết
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

19/04/2022

Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Văn Hải, ông Phan Thế Vinh

Chi tiết
CBTT: Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

07/04/2022

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 28/4/2022

Chi tiết
CBTT: Thư mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

06/04/2022

Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Chi tiết
CBTT: Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

18/03/2022

Báo cáo tài chính năm 2021

Chi tiết
Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)