Đang gửi...

Cổ đông

28/01/2019

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Chi tiết
CBTT: Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2018

16/01/2019

Nghị quyết HĐQT số 01NQ/CKĐA/HĐQT ngày 15/01/2019 về việc thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

15/01/2019

Công văn số 213/UBCK-SGĐC về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019 của CKDA

Chi tiết
CBTT về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2019

11/12/2018

NGHỊ QUYẾT HĐQT số 85NQ/CKĐA/HĐQT ngày 10/12/2018 về việc: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho các cổ đông

Chi tiết
NGHỊ QUYẾT HĐQT: TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 NĂM 2018 CHO CÁC CỔ ĐÔNG

05/12/2018

Ông Nguyễn Anh Khoa - Kế toán trưởng Công ty đăng ký bán 9.900 cổ phiếu mã CKD. Ngày dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 08/12/2018 đến ngày 31/12/2018.

Chi tiết
CBTT: ÔNG NGUYỄN ANH KHOA - KTT- Đăng ký bán cổ phiếu mã CKD