Đang gửi...

Cổ đông

26/04/2021

Báo cáo tài chính Quý I/2021 Toàn công ty và VP Công ty

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2021

26/04/2021

Thông báo hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 26/4/2021

Chi tiết
CBTT: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 26/4/2021

05/04/2021

Thời gian: 7h30' ngày 26/4/2021 Địa điểm: Khách sạn Hà Anh - Cầu Đôi, Đông Anh, Hà Nội

Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

05/04/2021

Tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 tổ chức ngày 26/4/2021

Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

26/03/2021

BCTC năm 2020 đã soát xét VPCT và Tổng hợp toàn Công ty ký ngày 23/3/2021

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính năm 2020 đã soát xét