Đang gửi...

Cổ đông

15/05/2020

Bổ nhiệm chính thức chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Việt Hùng kể từ ngày 13/5/2020

Chi tiết
CBTT: Bổ nhiệm chính thức chức vụ Kế toán trưởng

13/05/2020

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Ngày ĐKCC: 05/6/2020 Ngày họp ĐHĐCĐ: 26/6/2020

Chi tiết
CBTT: Nghị quyết thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

29/04/2020

Công văn của Sở KH và ĐT về việc chấp thuận gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 đến 30/6/2020

Chi tiết
CBTT: Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

28/04/2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020 Toàn Công ty và VPCT

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

03/04/2020

Tạm hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do dịch COVID-19

Chi tiết
CBTT: Tạm hoãn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

13/03/2020

Báo cáo tài chính năm 2019 đã soát xét ký ngày 10/3/2020

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính năm 2019 đã soát xét