Đang gửi...

Cổ đông

21/08/2020

Thời gian thanh toán: bắt đầu từ ngày 31/8/2020

Chi tiết
CBTT: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019

13/08/2020

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Toàn Công ty và Văn phòng Công ty

Chi tiết
CBTT: Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm  2020

29/07/2020

Báo cáo tài chính và Giải trình kết quả kinh doanh Quý II năm 2020

Chi tiết
CBTT: Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020

27/07/2020

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 17/8/2020 Ngày thanh toán dự kiến: 31/8/2020

Chi tiết
CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019

15/07/2020

CKDA đã ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Chi tiết
CBTT: Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020