Đang gửi...

Cổ đông

12/12/2019

Ông Trần Văn Hải - Giám đốc tài chính Công ty- Đăng ký mua 150.000 cổ phiếu mã CKD

Chi tiết
CBTT: Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty

10/12/2019

Mức cổ tức: 17.5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.750 đồng) Ngày thanh toán: các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 25/12/2019

Chi tiết
CBTT: Thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2018 đợt 2 cho các cổ đông

15/11/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 17.5% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.750 VNĐ); - Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 06/12/2019. - Thời gian thanh toán dự kiến: 25/12/2019.

Chi tiết
CBTT: Chi trả cổ tức năm 2018 đợt 2 cho các cổ đông