Đang gửi...
Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Chúng tôi cam kết với khách hàng bằng chính Logo của công ty 

Đó là:

CHẤT LƯỢNG- KINH TẾ - ĐÚNG HẠN- AN TÂM 

1. Giáo dục cán bộ, công nhân viên trong Công ty thấu hiểu trách nhiệm và quyền hạn: Mình vừa là người cung ứng cho khâu sau, vừa là khách hàng của khâu trước đối với chính đồng nghiệp mình trong cùng một doanh nghiệp.

2. Giáo dục cán bộ, công nhân viên trong Công ty tuân thủ pháp luật, thấu hiểu tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường mang lại lợi ích bền vững cho Công ty và toàn xã hội.

3.Từ khi ký kết hợp đồng cho đến dịch vụ sau bán hàng: Mọi hoạt động ảnh hưởng đến chất lượng đều được xác định và kiểm soát chặt chẽ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015; HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ISO 5001:2011.

4. Duy trì, xem xét định kỳ, bổ sung sửa đổi kịp thời một cách có hiệu lực đối với Hệ thống. Trên cơ sở có sự tham gia của tất cả mọi người để đảm bảo sự phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 5001:2011. Không ngừng cải tiến đổi mới công nghệ để thoả mãn nhu cầu thị trường, tiết kiệm năng lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cho khách hàng và cho Công ty.


Ngày 31 tháng 03 năm 2019
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

LÃ QUÝ DUẨN

Chứng chỉ ISO và chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn

- BVQI (Vương quốc Anh) cấp  Giấy chứng nhận No. 64497 cấp ngày 14 tháng 02 năm 2000: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 về sản phẩm bi đạn nghiền và phụ túng máy nghiền;

- QUACERT (Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt nam) cấp Giấy chứng nhận No. HT.047.99.28 ngày 19 tháng 01năm 2000: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 về sản phẩm bi đạn nghiền và phụ tùng máy nghiền;

- QUACERT (Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt nam) cấp Giấy chứng nhận No. HT047L01.17 ngày  29  tháng 12 năm 2001: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002 về sản xuất và cung ứng bi đạn nghiền, phụ tùng máy nghiền, trục cán và chi  tiết máy; Chế tạo và lắp đặt giàn kết cấu không gian, kết cấu thép công nghiệp;

- QUACERT (Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt nam) Cấp chứng nhận số HT047/1.03.17 ngày 11/10/2003, thời gian hiệu lực đến 10/10/2006: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 về sản xuất và cung ứng bi đạn nghiền, phụ tùng máy nghiền, trục cán và chi  tiết máy; Chế tạo và lắp đặt giàn kết cấu không gian, kết cấu thép công nghiệp;

 - QUACERT (Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt nam) Cấp chứng nhận số HT047/9.18.17 ngày 07/04/2018, thời gian hiệu lực đến 06/04/2021: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 về: Sản xuất và cung ứng bi đạn nghiền, phụ tùng máy nghiền, chi  tiết máy; chế tạo và lắp đặt kết cấu giàn không gian, kết cấu thép công nghiệp; kinh doanh vật tư, thiết bị ngày đúc.