Đang gửi...

Nội dung thẻ H1 SEO

demo

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi được thành lập năm 1963. Khởi đầu từ một xưởng sửa chữa nhỏ, CKĐA ngày nay đã lớn mạnh trở thành Công ty uy tín và nổi tiếng bậc nhất ở Việt nam. Các hoạt động chính của chúng tôi gồm: Sản xuất cơ khí, Thương mại và dịch vụ; Đầu tư và phát triển khu công nghiệp. Về sản xuất, chúng tôi tập trung vào 3 nhóm sản phẩm chính là: Hợp kim đúc; Giàn không gian và kết cấu thép; Nhôm thanh hợp kim định hình.

Chi tiết

Tin nổi bật

Xem thêm

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CBTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

CBTT: Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo thường niên 2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 ngày 01/3/2019 Kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

CBTT: Báo cáo tài chính soát xét năm 2018

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán)